خوشنویسی
* اصغر شریفی
درجه استادی خوشنویسی، کارشناس معارف اسلامی و سطح یک حوزه
14 سال سابقه تدریس

* زین‌العابدین اسماعیلی
درجه استادی خوشنویسی و سطح سه حوزه
سطح سه حوزه
35 سال سابقه تدریس

* عبدالله عبدالله‌زاده
فوق ممتاز خوشنویسی و سطح سه حوزه
23 سال سابقه تدریس

* مصطفی اسکوئیان
فوق ممتاز خوشنویسی و سطح یک حوزه
25 سال سابقه تدریس

* حکیمه پور یزدان‌پرست
فوق ممتاز خوشنویسی
22 سال سابقه تدریس

* انسیه ادیب
فوق ممتاز خوشنویسی
13 سال سابقه تدریس

عکاسی و ادیت عکس
*حجت‌الله عطایی
کارشناس ادبیات فارسی
20 سال سابقه تدریس

* سیدعمار محمدی
سطح سه حوزه
15 سال سابقه تدریس

* سید حسین بحرینی
سطح دو حوزه
4 سال سابقه تدریس

* مونا نیکوگفتار
کارشناس عکاسی و کارشناس‌ارشد پژوهش هنر
9 سال سابقه تدریس

* سلیمه باباخان
کارشناس گرافیک و کارشناس‌ارشد تصویرسازی
5 سال سابقه تدریس

* احمد وحیدمقدم
12 سال سابقه تدریس

طراحی و نقاشی
* سیدعلی قافله‌باشی
سطح دو حوزه
12 سال سابقه تدریس

* اسدالله فقیهی
12 سال سابقه تدریس

* محمدعلی نادری
کارشناس علوم تغذیه
2 سابقه تدریس

* مریم معماریان
کارشناس‌ارشد نقاشی
25 سال سابقه تدریس

* سمیه کریمی
کارشناس نقاشی
20 سال سابقه تدریس

گرافیک
* حسن محمودی
سطح چهار حوزه
12 سال سابقه تدریس

* ملیحه مهدوی‌نژاد
کارشناس گرافیک و کارشناس‌ارشد حکمت هنر دینی
5 سال سابقه تدریس

* مسعود احمدی
کارشناس گرافیک
4 سال سابقه تدریس

تصویرسازی
*سیدحسین ذاکرزاده
کارشناس تصویرسازی و سطح دو حوزه
3 سال سابقه تدریس

* طاهره شمسی
کارشناس تصویرسازی
8 سال سابقه تدریس

معرق
* روح‌الله افشار
کارشناس علوم قرآنی و سطح سه حوزه
7 سال سابقه تدریس

نویسندگی و عناصر داستان
* سید محسن عظیمی
دکترای ادبیات فارسی و سطح سه حوزه
25 سال سابقه تدریس

* مریم بصیری
کارشناس‌ارشد ادبیات نمایشی
26 سال سابقه تدریس

* محمدعلی رکنی
کارشناس‌ارشد ادبیات نمایشی و سطح سه حوزه
2 سال سابقه تدریس

* احمد مدقق
کارشناس فقه و معارف و سطح سه حوزه
4 سال سابقه تدریس

* علی‌اصغر کاویانی
کارشناس‌ارشد رسانه و سطح چهار حوزه
25 سال سابقه تدریس

* محمدرضا جوان آراسته
سطح دو حوزه
10 سال سابقه تدریس

ویرایش
* ابوالفضل طریقه‌دار
کاردان فلسفه غرب
24 سال سابقه تدریس

* حسین قاسم حمزه
کارشناس‌ارشد ادبیات فارسی
7 سال سابقه تدریس

* وحید حامد
کارشناس‌ارشد ادبیات فارسی
6 سال سابقه تدریس

* زهرا مقدادی
کارشناس‌ارشد فلسفه هنر و سطح دو حوزه
10 سال سابقه تدریس

شعر و داستان کودک
* محمود پوروهاب
درجه دو هنری
20 سال سابقه تدریس

فیلمنامه‌نویسی
* جواد یقموری
کارشناس‌ارشد تهیه‌کنندگی و سطح سه حوزه
10 سال سابقه تدریس

* مرضیه وزیری مقدم
کارشناس ادبیات
15 سال سابقه تدریس

* محسن امامیان
کارشناس‌ارشد حکمت هنر دینی و سطح دو حوزه
8 سال سابقه تدریس

انیمیشن
* علی علیجان‌زاده
سطح سه حوزه
10 سال سابقه تدریس

* مهدی رستمی
کارشناس‌ارشد تهیه‌کنندگی و سطح دو حوزه
8 سال سابقه تدریس

* خداکرم جمالی
سطح سه حوزه
10 سال سابقه تدریس

* محمدحسین دهقانی
سطح سه حوزه
2 سال سابقه تدریس

ادیت فیلم و موشن‌گرافی
* مصطفی معارف‌وند
کارشناس گرافیک و کارشناس‌ارشد ادبیات نمایشی
10 سال سابقه تدریس

مستندسازی
* روح‌الله رفیعی
سابقه تدریس

سواد رسانه
* عباسعلی متولیان
کارشناس‌ارشد علوم ارتباطات و سطح سه حوزه
2 سال سابقه تدریس

* محمدرضا ترتیفی‌زاده
کارشناس‌ارشد علوم ارتباطات و سطح یک حوزه
2 سال سابقه تدریس

آواهای مذهبی
* امیر زینلی قاهانی
مدرک درجه سه هنری
30 سال سابقه تدریس