درباره معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه

هوالجمیل

زیباست خدا و دوست می دارد زیبایی را.
امیرمؤمنان حضرت علی علیه السلام

کسی که از تئاتر، نقاشی، عکس یا شعر، چیزی نمیفهمد، راههای معرفت به رویش بسته است. ملتی که هر کدام از این راهها را ندارد، دریچهای به روی او بسته است.
مقام معظم رهبری مد ظله العالی

آغــــــــــازه

تاریخ بشر، سرشار از تلاش و همت اندیشهمندان، مکتبها و فرهنگها برای مانایی و تأثیرگذاری در عمق جان انسانهاست. از آنجا که تحقق و تشخص اندیشهها نیازمند صورتِ شایسته، مناسب و زیباست، هر یک از صاحبان فرهنگ و اندیشه، صورتی از هنر بر قامت اندیشهی خود کشیدهاند؛ چه به صورت مکتوب و چه به صورت مصوّر. هر که در این راه از زبان و بیان هنری به بهترین شکل بهره برد، آن اندیشه میتواند مانایی و تأثیرگذاری خود را به دستآورد که راز و رمز آن در مکاتب الهی دوچندان است و البته که پیامآوران الهی، بهترین شکل آن را برای بشریت به ارمغان آوردهاند. بر همین اساس در سال ۱۳۶۱، تنی چند از روحانیان هنرمند، اهتمامی سترگ ورزیدند و مجموعهای هنری را پایهگذاری کردند تا بتوانند آموزههای دینی را، آنگونه که شایسته است، با زبان و بیان هنری به جامعهی فهیم و هنردوست ارائه دهند. حرکت دههی شصت، میراث ماندگاری شد که امروز به صورت مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی تبلور یافته است.
این مرکز، از گذشته تاکنون، تنها مرکز حوزوی فراگیر در بسیاری از زمینهها و فعالیتهای هنری است که در خدمت روحانیان مستعد و هنرمند است.
گسترهی فعالیتهای مرکز در زمینهی پژوهش، آموزش، تولید، جشنوارهها، انجمنها، نشریات فرهنگی و ادبی، نگارستان اشراق، کتابخانهی تخصصی ادبی هنری و هفتههای فرهنگی هنری اشراق است.
به منظور پاسخگویی به نیاز روحانیان، آموزشهای گونهگونهی هنرهای ادبی، تجسمی و تصویری و کارگاههای هنری، هر سال برگزار شده و میشود و پاسخگوی نیاز روحانیان مستعد در این زمینههاست.
به تناسب نیاز، تولید در همهی زمینههای هنری به همت هنرجویان و هنرمندان روحانی صورت میگیرد که در جشنوارهها و نگارستان اشراق تبلور مییابد.
در این راستا به منظور ارج نهادن به تلاش روحانیان و جذب و شناسایی استعدادهای درخشانِ این قشر، جشنوارههای ششگانهی اشراق (فیلم، عکس، خاطره، داستان، شعر و هنرهای تجسمی) به صورت دو سالانه، برگزار میگردد که بازتاب مناسبی در عرصهی فرهنگی دارد.
از سویی، جهت دادن به فعالیتهای ادبی و هنری روحانیان، و شناسایی و جذب استعدادهای درخشان، نیازمند تشکلهای متناسب با خود است. در همین زمینه، انجمنهای شش گانهی شعر، داستان، خوشنویسی، مطالعات نظری، سواد رسانه ای و هنرهای تجسمی (طراحی، نقاشی، منبتکاری، معرق، عکاسی و گرافیک) تشکیل شد تا به فعالیتها سمت و سوی مناسب داده و مجموعه آثار انجمنها در نگارستان اشراق، چاپ اثر و جشنوارهها، ظهور و بروز مییابد.
فعالیتهای ادبی این مرکز علاوه بر آموزشهای ادبی (شعر، داستان، آیین نگارش و ویرایش) برای بزرگسالان، در زمینهی کودک و نوجوان نیز بروز و ظهور داشته و دارد. فعالیت در زمینهی ادبیات کودک و نوجوان منجر به راهاندازی نشریات سنجاقک (ویژه ی خردسالان)، پوپک (ویژه ی کودکان)، سلام بچه ها (ویژه ی نوجوانان) در مرکز شد که نزدیک به سه دهه این فعالیت ادامه دارد. گسترهی فعالیتها در این زمینه به گونهای بوده و هست که قم به عنوان قطب دوم ادبیات کودک و نوجوان و قطب اول کشور در زمینهی ادبیات دینی کودک و نوجوان درآمده است. همراه این سه نشریه، نشریهی تخصصی برای جوانان و زنان با عنوان پیام زن را نیز باید افزود که در مجموع، یک بستهی کامل مطبوعاتی به شمار میآید؛ البته آن چه گفته شد، چکیدهای از فعالیتهای متنوع و متعدد مرکز فرهنگی هنری است.
باری، مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزهی علمیهی قم بیش از سی سال است که با ادارههای هنرهای ادبی، هنرهای تصویری، برنامهریزی و پشتیبانی، عرضهی محصولات فرهنگی وهنری، کتابخانهی تخصصی ادبی هنری، انتشار مجلات خردسال، کودک، نوجوان و پیام زن و تحت پوشش برنامهها و تلاشهای رسانهای، فعالیت میکند.

محمد حسنی
رئیس مرکز فرهنگی هنری
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم