آموزش حضوری

آشنایی با دوره های تابستان
آیین نامه انضباطی
مدارک جهت ثبت نام
معرفی اساتید

آموزش مجازی

  • دین و سینما

    1 Lessons in

    سر فصل های دوره دین و سینما : الف : سینمای مسیحی ب : روش نقد و تحلیل پیام های ارتباطی ج : سینمای یهودی