برای پیگیری موضوعات و ارتباط با شما لطفا اطلاعات فرم را کامل پر نمایید.

ارتباط با معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه

 

آدرس: شهر مقدس قم – خیابان شهداء (صفائیه) – کوچه ۱۷
تلفن:
ایمیل: Info@Eshragh.ir
اس ام اس: ۳۰۰۰۱۴۴۰۹۰
شبکه های اجتماعی :                     
حوزه ریاست معاونت فضای مجازی
دفتر اداره کل هنر و رسانه ۰۲۵۳۱۱۵۳۱۸۰
دفتر اداره کل فضای مجازی ۰۲۵۳۱۱۵۳۱۵۰
کارشناس پرتال (راهنما) ۰۲۵۳۱۱۵۳۱۷۳
مدیر پرتال  ۰۲۵۳۱۱۵۵۵۷۰
کارشناس ارزیابی فضای مجازی ۰۲۵۳۱۱۵۳۱۵۴
کارشناس گروه ها و طرح ها  ۰۲۵۳۱۱۵۳۱۵۳
کارشناس آموزش مجازی ۰۲۵۳۱۱۵۳۱۶۰
کارشناس جذب و پذیرش ۰۲۵۳۱۱۵۳۱۶۳
کارشناس فروشگاه مجازی  ۰۲۵۳۱۱۵۳۱۳۴
امور مشترکین نشریات ۰۲۵۳۱۱۵۳۱۳۰
کد پستی معاونت فضای مجازی  ۳۷۱۵۶-۱۶۵۹۱