معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

نشست شورای راهبری فناوری ،معاونت فضای مجازی هنر ورسانه