پرسش نامه

باسمه ‌تعالی

 

پرسش‌نامه

پاسخ‌گوی گرامی، پرسش‌نامه حاضر مربوط به یک تحقیق علمی در «موضوع ولایت فقیه با تأکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)» است. پرسش‌نامه در شش قسمت به صورت جداگانه تنظیم شده است. شما که به‌صورت تصادفی انتخاب شده‌اید، لطفا متناسب با هر یک، پاسخ فرمایید. پاسخ‌های دقیق و صادقانه شما ما را در شناخت واقعیت و تحلیل درست از وضع موجود و ارایه راهکار مناسب، یاری می‌رساند. پیشاپیش از حوصله و همکاری شما قدردانی می‌کنیم.

با سپاس فراوان

 

 • قطعا متعلق به امام استاحتمالا متعلق به امام استاحتمالا متعلق به امام نیستقطعا متعلق به امام نیست
  ۱. ولایت به معنای حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس است.
  ۲. ولایتِ سیاسی فقیه یعنی فقیه عادل، اختیار اداره کشور و مدیریت سیاسی جامعه را دارا است.
  ۳. ولایت فقیه همان ولایت رسول الله صلی الله علیه و آله است.
  ۴. ولایتِ مطلقه فقیه یعنی فقیهِ جامعِ شرایط و مورد قبول مردم، همه اختیارات معصوم را در مسائل حکومتی دارا است.
  ۵. ولایتِ فقیه غیر از احکام اولیه اسلام است.
  ۶. ولایتِ فقیه به معنای قیمومیت یا حاکمیت اراده مطلق فقیه است.
  ۷. روایت مقبوله عمر بن حنظله از ادله نقلی برای اثبات ولایتِ فقیه در عصر غیبت است.
  ۸. فقیهِ جامعِ شرایط توسط شارع مقدس منصوب به ولایت شده است.
  ۹. برای فعلیتِ ولایتِ‌فقیه، رضایت و پذیرش عموم مردم لازم است.
  ۱۰. علم به قانون الهی از شرایط اخلاقی برای ولایتِ فقها است.
  ۱۱. صداقت، شجاعت و ساده‌زیستی از شرایط اخلاقی ولایتِ فقها است.
  ۱۲. دور بودن فقیه از حُبّ به دنیا، حسادت و کِبر از شرایط اخلاقی ولایتِ فقها است.
  ۱۳. اگرچه آلودگی روحی ولی‌فقیه سبب دیکتاتوری و انحطاط می¬شود ولی موجب سلب صلاحیت فقیه از ولایت نمی شود.
  ۱۴. وجود رِفق و مُدارا در ولی فقیه سبب تصرّف قلوب مردم و جبران تلخی اجرای قوانین و نهی از منکر می شود.
  ۱۵. شدّت و سخت گیری شهروندان توسط ولی‌فقیه موجب تلخی ذائقه مردم و تنفّر آنان از حکومت اسلامی می شود.
  ۱۶. تشکیل حکومت اسلامی برای اجرای احکام الهی بر فقهای جامعِ شرایط واجب نیست.
  ۱۷. در صورت عدم امکان تشکیل حکومت اسلامی توسط فقیهِ جامعِ شرایط، ولایت از آنان ساقط می شود.
  ۱۸. حفظ دین و جامعه اسلامی، اِفتا، قضاوت و ولایت از وظایف اصلی ولی فقیه است.
  ۱۹. تبلیغ اسلام، خدمت به مردم و جلبِ رضایت مردم از وظایف ولی فقیه است.
  ۲۰. ولی فقیه در حکومت اسلامی، رهبری دینی و سیاسی مردم را برعهده دارد.
  ۲۱. ولی فقیه در حکومت اسلامی عهده‌دار امور عمومی و خصوصی شهروندان است.
  ۲۲. اختیارات ولی فقیه در اداره جامعه و حکومت همانند پیغمبر و امامان معصوم است.
  ۲۳. فقیه بدون رضایت و پذیرش عامه مردم می تواند اِعمال ولایت کند.
  ۲۴. دفاع از حریم ولایت فقیه بایستی از راه قانونی و شرعی باشد.
  ۲۵. دیکتاتوری سبب سقوط ولایتِ فقیه می شود.
 • درست استنادرست استنمیدانم
  ۱. معنای مشترک مفهوم ولایت در اقسام ولایت، ارتباط و اتحاد بین دو چیز مثل ولایتِ فقها و مردم است.
  ۲. نظریه ولایتِ فقیه یک موضوع جدید است.
  ۳. شیخ مفید و محقق نائینی از فقهای بزرگ شیعه، نظریه ولایتِ فقیه را مطرح کردند.
  ۴. نظریه ولایتِ فقیه مورد اجماع و اتفاق نظر فقهای بزرگ امامیه نیست.
  ۵. نظریه ولایتِ فقیه در قالب مفاهیمی مثل حاکم و منصوبِ عام امام معصوم مطرح می شد.
  ۶. چهار تن از فقهای شیعه که موضوع ولایتِ فقیه را پیش از امام خمینی(ره) به صورت مفصل و مستقل ارائه داده‌اند عبارتند از: ابی صلاح حلبی، ابن ادریس حلی، کَرَکی و نراقی.
  ۷. امام خمینی(ره) نخستین فقیه شیعه نیست که توانست نظریه ولایت انتصابی فقیه را در قالب نظام جمهوری اسلامی اجرایی نماید.
  ۸. اغلب فقهای شیعه از غیبت کبرا تاکنون معتقد به ولایت فقیه بوده و با ادله عقلی و نقلی و اجماعِ اصحاب به اثبات ولایت فقیه پرداختند.
  ۹. فقهای شیعه اگرچه در خصوص مناصب و اختیارات ولی فقیه اختلاف نظر دارند اما در خصوص منصب اِفتا و قضاوت برای فقیه اتفاق نظر دارند.
  ۱۰. با بررسی پیشینه نظریه ولایتِ فقیه روشن می‌شود که این نظریه در میان فقها سابقه نداشت.
  ۱۱. برهان نظم در جامعه اسلامی دلیل عقلی مستقل برای اثبات ولایت فقیه است.
  ۱۲. نظریه انتصاب، یک نظریه معروف در باره منشای ولایتِ فقیه نیست.
  ۱۳. بین نظریه انتصاب و انتخاب ولی فقیه، وجوه مشترک وجود ندارد.
  ۱۴. عقل، ایمان، تدبیر و بینش صحیح سیاسی و اجتماعی از شرایط عمومی برای ولایتِ فقها است.
  ۱۵. گستره ولایت فقیه در نظریه انتصاب، ولایت بر همه شیعیان ولی در نظریه انتخاب، محدود به منتخبین ولی فقیه است.
  ۱۶. نقش مردم در نظریه انتصاب از باب کارآمدی اما در نظریه انتخاب به عنوان ملاک مشروعیت است.
  ۱۷. در اسلام و جمهوری اسلامی ایران دو شیوه مهار درونی و بیرونی قدرت سیاسی و پیش¬گیری از استبداد ولی فقیه در نظر گرفته شده است.
  ۱۸. عدالت و حُسن سابقه فقیه از عوامل درونی بازدارنده ولی فقیه برای وقوع در استبداد است.
  ۱۹. نظارت خبرگان رهبری بر اَعمال ولی فقیه از عوامل درونی بازدارنده ولی فقیه برای وقوع در استبداد است.
  ۲۰. موروثی نبودن ولایتِ فقیه و شایستگی‌های علمی و ایمانی فقیه از مهم¬ترین تفاوت¬ها بین نظام ولایتِ فقیه با نظام دیکتاتوری است.
  ۲۱. اگر چه قانون اساسی، تعهّد متقابل ولی فقیه و مردم است؛ ولی رعایت حدود قانون اساسی برای ولی فقیه واجب نیست.
  ۲۲. از نظر قانون اساسی، ولایتِ فقیه یعنی فقیهِ جامعِ شرایطی که با انتخاب مردم اقدام به تشکیل حکومت و اِعمال ولایت بر اساس اسلام و مصلحت جامعه می‌کند.
  ۲۳. اصل پنجم قانون اساسی، فقیهِ جامعِ شرایط را به عنوان حاکم در عصر غیبت معرفی کرد.
  ۲۴. اصل ۱۱۰ قانون اساسی، شرایط لازم را برای ولایت فقیه تعیین کرد.
  ۲۵. اصل ۱۰۷ قانون اساسی، فقهای شورای نگهبان را مرجع تشخیص و معرفی رهبر تعیین کرد.
  ۲۶. اصل ۱۰۹ قانون اساسی، یازده وظیفه مهم را برای رهبر تعیین کرد.
  ۲۷. تعیین سیاست‌های کلی نظام و فرماندهی کل قوا از وظایف رهبر مطابق قانون اساسی است.
  ۲۸. مطابق قانون اساسی، وجود شرایط سنگین برای رهبر و تاکید بر آرای عمومی از مکانیزم¬های بازدارنده ولی‌فقیه از خودکامگی و استبداد است.
  ۲۹. تأسیس و تقویت نهادهای انقلابی از قبیل دفتر تبلیغات اسلامی و مرکز جهانی علوم اسلامی بر اساس وظایف ولایتِ فقیه در منصب ولایت دینی انجام شده است.
  ۳۰. احداث و توسعه بناها و نمادهای دینی از قبیل مساجد، مدارس علوم دینی و مصلا¬های نماز جمعه مطابق وظایف ولایتِ فقیه در منصب ولایت قضایی صورت گرفته است.
  ۳۱. احیای شعائر و نمادهای دینی مثل برگزاری نماز جمعه، مراسم اعتکاف و شب‌های قدر، مطابق وظایف ولایتِ فقیه در منصب ولایت دینی انجام می شود.
  ۳۲. تقویت ارتباط مردم با روحانیت با برگزاری نماز جماعت در سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی از عملکرد ولایتِ فقیه طی چهار دهه گذشته مطابق منصب ولایت دینی است.
  ۳۳. تأسیس و تقویت نهادهای انقلابی قضایی مثل دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت از عملکرد ولایتِ‌فقیه طی چهار دهه گذشته مطابق منصب قضایی است.
  ۳۴. مستقر کردن نظام جمهوری اسلامی از عملکرد ولایتِ فقیه در چهار دهه گذشته برابر منصب ولایت دینی است.
  ۳۵. تثبیت نهاد ولایتِ فقیه با ارائه استدلال¬های عقلی و نقلی، گنجاندن اصل ولایتِ فقیه در قانون اساسی و دفاع مستمر از آن از عملکرد ولایتِ فقیه طی چهار دهه گذشته است.
  ۳۶. دفاع از مظلومان و مبارزه با مستکبران از عملکرد ولایتِ فقیه طی چهار دهه گذشته است.
  ۳۷. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه از عملکرد ولایتِ فقیه طی چهار دهه گذشته است.
  ۳۸. تأسیس و تقویت نهاد انقلابی کمیته امداد حضرت امام از عملکرد ولایتِ فقیه طی چهار دهه گذشته است.
  ۳۹. تعیین شعار سال با موضوع اقتصادی مثل رونق تولید و جهش تولید از عملکرد ولایتِ فقیه بر اساس منصب ولایت قضایی است.
  ۴۰. حفظ استقلال و تمامیت ارضی از مهم¬ترین عملکرد ولایتِ فقیه طی چهار دهه گذشته است.
 • همه کتاب را خوانده امبخشی از کتاب را خوانده امکتاب را دیدم ولی نخواندمکتاب را ندیدم
  ۱. کتاب «ولایت فقیه» از امام خمینی(ره)
  ۲. کتاب «حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی(ره)»
  ۳. «ولایت فقیه: ولایت فقاهت و عدالت» از آیت اله جوادی آملی
  ۴. کتاب «ولایت فقیه» از آیت اله معرفت
  ۵. «الولایه الالهیه الاسلامیه» از آیت اله محمد مؤمن قمی
  ۶. «تحلیلی نو و عملی از ولایت فقیه»
  ۷. «بررسی تطبیقی نظریه های ولایت فقیه»
  ۸. «پیشینه نظریه ولایت فقیه»
  ۹. «کارکرد ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی»
  ۱۰. «حکومت اسلامی؛ درس نامه اندیشه سیاسی اسلام» از استاد واعظی
  ۱۱. «اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)» از استاد نجف لک زایی
  ۱۲. «ولایت فقیه و حاکمیت ملت» از آیت اله سیدحسن طاهری خرم آبادی
  ۱۳. «حکومت اسلامی و ولایت فقیه» از آیت اله مصباح یزدی
  ۱۴. «ولایت فقیه به زبان ساده» از جواد محدّثی
  ۱۵. «ولایه الامر فی عصر الغیبه» السیدکاظم الحسینی الحائری
 • و) مشخصات فردی پاسخگو

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.