• سیدعلی حسینی بیجی کلا

دراختتامیه کارگاه خبرنگاری درمیدان مطرح شد

روایت برای اصلاح یا فروپاشی؟

Eshragh

معاون فضای مجازی، هنر و رسانه(مهر) دفتر تبلیغات اسلامی بیان داشت: روایتی که از سـوی دشـمنان از اغتشاشـات می شـود، برای فروپاشـی نظام سیاسـی کشـور مـا و ایجـاد ناامنـی اسـت و آن هـا هرگـز به دنبال اصلاح رویه ها یا قوانین نیسـتند.

 بــه گــزارش روابــط عمومــی معاونت مهر(مجازی، هنر و رسانه) دفتــر تبلیغــات اسـلامی، مســعود معینــی پــور در آییــن اختتامیــه کارگاه آموزشــی «خبرنــگاری در میــدان بحــران هــای اجتماعــی» کــه از سـری برنامـه هـای بخـش رسـانه هـای خبـری دومیـن سـوگواره بیـن المللـی ملـت امـام حسـین(ع) بـه همـت معاونـت مهر دفتر تبلیغات اسـلامی در نگارسـتان اشـراق قــم برگــزار شــد بــا قدردانــی از برگزارکننــدگان ایــن دوره گفــت: وقایعــی همچــون اعتراضــات اجتماعــی، طبیعــی بــوده و در همــه جوامــع بشــری اتفــاق می افتــد.

 وی افـزود: بایـد روایـت مـا از وقایـع اجتماعـی بـه گونـه ای باشـد کـه بـه ناامنـی جامعــه منجــر نشــود. تــرس از پروتــکل هــای رســانه ای نیــز یکــی از خطاهــا در مسـیر تولیـد محتـوای خبـری اسـت. ایـن تـرس مـی توانـد تـا جایـی پیـش رود کـه نظـام اجتماعـی مـا دچـار ناامنـی و فروپاشـی شـود. معـاون فضـای مجـازی، هنـر و رسـانه دفتـر تبلیغـات اسـامی خاطرنشـان کـرد: در طـول 40 سـال گذشـته اتفاقاتـی بزرگتـر از اغتشاشـات اخیـر را هـم دیـده ایـم. در دهـه 60 کـه هنـوز بـه تازگـی نظـام جمهـوری اسـامی روی کار آمـده بـود هـم می گفتنـد نظـام نا کارآمـد اسـت. ایـن هـا تبلیغاتـی اسـت کـه در طـول بیـش از چهـار دهـه بـا آن مواجـه بـوده ایـم.  وی امیـد داشـتن بـه رفـع بحـران هـا را چیزی غیر از کتمان مشـکلات و تحلیل غلط دانسـت و گفـت: روایـت وقایـع کـه از سـوی رسـانه هـای مختلـف صـورت می گیرد به طـور مسـتقیم بـر میـزان این امیـدواری در سـطح جامعه تأثیرگذار اسـت.

معینـی پـور روایـت رسـانه هـای معانـد انقـلاب اسلامی از وقایـع اخیـر را کاملاً بـه ســمت فروپاشــی نظــام جمهــوری اسلامی برشــمرد و تصریــح کــرد: روایتــی کــه از سـوی دشـمنان از اغتشاشـات مـی شـود، بـرای فروپاشـی نظـام سیاسـی کشـور مـا و ایجـاد ناامنـی اسـت و آن هـا هرگـز بـه دنبـال اصلاح رویـه هـا یـا قوانیـن نیسـتند.لینک کوتاه :
https://eshragh.ir/p=12264


اخبار مرتبط


دیدگاهی وجود ندارد !