• سید خلیل حسینی

تازه‌های کتابخانه 1398 - سری اول

Eshragh

شماره بازیابی عنوان

PN ۲۰۶۱ /ل۹ د۹ ۱۳۹۸

۲۷۵ [دويست و هفتاد و پنج] بازي نمايشي پيوسته: کتاب کار جامع بازي‌هاي تئاتري براي توسعه مهارت‌هاي بازيگري/ نوشته گوين لوي؛ برگردان فارسي حسين فدايي حسين.- تهران: افراز، ‎۱۳۹۸.

PIR ۷۹۴۳ /ب۵۸ الف۲ ۱۳۹۷

ابن مشغله/ نادر ابراهيمي.- [ويراست ؟].- تهران: روزبهان، ‎۱۳۹۷.

PIR ۸۱۳۱ /د۷۱۵۴ آ۲ ۱۳۹۷

آبنبات دارچيني/ مهرداد صدقي.- تهران: سوره مهر (حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي)، ‎۱۳۹۷.

PIR ۸۲۲۳ /و۴۴ الف۳ ۱۳۹۷

احضاريه/ علي مؤذني.- تهران: نشر اسم، ‎۱۳۹۷.

P ۹۴ /خ۳ الف۳ ۱۳۹۷

اخلاق حرفه‌اي و کاربردي رسانه‌ها در جمهوري اسلامي ايران: مفاهيم و مصاديق/ حسن خجسته، ظهير احمدي.- تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات؛ صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، اداره کل پژوهشهاي اسلامي رسانه، ‎۱۳۹۷.

PIR ۴۴۹۷ /الف۳ م۹ ۱۳۹۸

اخلاق خسرواني: مروري بر شاهنامه با تاکيد بر نکته‌هاي اخلاقي/ محمدعلي مهدي‌پور.- تهران: شهر کتاب، هرمس، ‎۱۳۹۸.

PIR ۳۸۶۹ /الف۳ الف۴ ۱۳۹۸

ادبيات ستيزنده: تبيين جامعه شناختي توليد و محتواي گفتمان ادبيات داستاني سياسي در دهه‌هاي چهل و پنجاه شمسي/ اصغر احمدي.- تهران: نشر آگه، ‎۱۳۹۸.

PIR ۳۵۲۵ /آ۴ الف۴ ۱۳۹۷

ادبيات مدرن ايران در فاصله دو انقلاب/ تأليف و ترجمه يعقوب آژند.- تهران: مولي، ‎۱۳۹۷.

PIR ۷۹۴۱ /م۹۷۶ الف۴ ۱۳۹۶

از گذشته‌هاي ايران (زبان، فرهنگ، اسطوره)/ ژاله آموزگار.- تهران: معين، ‎۱۳۹۶.

PQ ۶۶۷۲ /ن۴ الف۴ ۱۳۹۶

از گورب خبري نيست/ ادواردو مندوسا؛ ترجمه مجتبي ويسي.- تهران: نشر ثالث، ‎۱۳۹۶.

P ۱۰۷ /ف۸ الف۴ ۱۳۹۷

از مولکول تا استعاره: نظريه‌ي نوروني زبان/ جروم فيلدمن؛ ترجمه‌ي جهانشاه ميرزابيگي.- تهران: آگاه، ‎۱۳۹۷.

PN ۲۲۸ /الف۵ ک۹ ۱۳۹۸

استعاره‌ها از کجا مي‌آيند؟ شناخت بافت در استعاره/ زولتان کوچش؛ ترجمه جهانشاه ميرزابيگي.- تهران: آگاه، ‎۱۳۹۸.

BL ۲۲۷۰ /پ۲ الف۵ ۱۳۹۷

اسطوره‌هاي ايران باستان/ مؤلف عبدالعلي پارسازاده.- تهران: آرون، ‎۱۳۹۷.

BL ۳۰۳/۶ /ش۸ الف۵ ۱۳۹۶

اسطوره‌ي بنيادها/ به کوشش محمد شکري فومشي؛ با همکاري سميرا نيک نوروزي، ميثم محمدي.- تهران: نشر چشمه، ‎۱۳۹۶.

PIR ۸۱۸۴ /ر۴۵۳ الف۷ ۱۳۹۵

افعي کشي/ مهدي کرد فيروزجايي.- قم: کتابستان معرفت، ‎۱۳۹۵.

PIR ۸۳۲۳ /الف۲۳ آ۸ ۱۳۹۷

آن سال‌ها/ محمدجعفر ياحقي.- تهران: معين، ‎۱۳۹۷.

BH ۱۵۱ /الف۹ الف۹ ۱۳۹۸

ايدئولوژي زيبايي شناسي/ تري ايگلتون؛ [مترجم] مجيد اخگر.- تهران: نشر بيدگل، ‎۱۳۹۸.

PIR  ۲۷ /الف۴ ر۵ ۱۳۹۰

ايران شناسان و ادبيات فارسي/ محمد رستمي.- تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ‎۱۳۹۰.

N ۷۴۳۳/۹۵ /ک۸ ب۲ ۱۳۹۶

بازخواني عرفاني مباني هنرهاي تجسمي/ رسول کمالي دولت آبادي.- تهران: سوره مهر (حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي)، ‎۱۳۹۶.

PIR ۸۰۲۲ /ک۹۸۵ ب۴ ۱۳۹۸

برج ناز/ هادي حکيميان.- تهران: شهرستان ادب، ‎۱۳۹۸.

PIR ۸۳۴۶ /ي۳۴ ب۹ ۱۳۹۷

بهار زندگي در زمستان تهران/ احمد زيدآبادي.- تهران: نشر ني، ‎۱۳۹۷.

PIR ۷۹۶۳ /ص۸۷ ب۹ ۱۳۹۷

بهشت من کنار توست/ مريم بصيري.- قم: انتشارات شهيد کاظمي، ‎۱۳۹۷.

PIR ۷۹۶۳ /ص۸۷ ب۹ ۱۳۹۷

بهشت من کنار توست/ مريم بصيري.- قم: انتشارات شهيد کاظمي، ‎۱۳۹۷.

PN ۲۰۳۸ /ت۴ ب۹ ۱۳۹۵

بوطيقاي صحنه: مقالاتي در مطالعات تئاتر/ گردآورنده و ويراستار علي تدين.- تهران: آگاه؛ موسسه فرهنگي هنري فرهنگ‌بان، ‎۱۳۹۵.

PIR ۸۱۶۴ /ي۹  پ۴ ۱۳۹۴

پرواز را به خاطر بسپار: نقد و تحليل و گزيده اشعار فروغ فرخزاد/ به اهتمام فريبا يوسفي ممقاني.- تهران: سخن، ‎۱۳۹۴.

DSR ۱۴۸۲ /ق۸ پ۴ ۱۳۹۸

پرورش ذوق عامه در عصر پهلوي: تربيت زيباشناختي ملت در سياست گذاري فرهنگي دولت/ نويسنده علي قلي‌پور.- تهران: مؤسسه فرهنگي پژوهشي چاپ و نشر نظر، ‎۱۳۹۸.

PIR ۳۸۵۴ /ن۹ پ۴ ۱۳۹۷

پژوهشي جامعه شناختي در نثر داستاني جديد فارسي/ رضا نواب‌پور؛ ترجمه ابوالقاسم سري.- تهران: توس، ‎۱۳۹۷.

PR ۱۲۹ /ف۲ ج۹ ۱۳۹۷

تأثير ادبيات فارسي در ادبيات انگليسي/ حسن جوادي.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني؛ فرهنگستان زبان و ادب فارسي، ‎۱۳۹۷.

DSR ۷۹۱ /ب۹ ت۲۰۸۳  ۱۳۹۸

تاريخ بيهقي از منظر فرهنگ شناسي/ مهوش واحددوست؛ ويراستاران همدم جلال‌زاده، مريم عابدي.- تهران: زوار، ‎۱۳۹۸.

PIR ۳۸۷۲ /ش۸ ت۲ ۱۳۹۶

تاريخ تطور نثر فارسي/ سيروس شميسا.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني، ‎۱۳۹۶.

PIR ۳۹۵۱ /م۳ ت۲ ۱۳۹۵

تاريخ طنز ادبي ايران/ جواد مجابي.- تهران: نشر ثالث، ‎۱۳۹۵.

N ۳۵۱ /ک۸ ت۳ ۱۳۹۶

تجزيه و تحليل هنر کودکان/ رودا کلاگ؛ ترجمه زينب رجبي.- تهران: نشر اسم، ‎۱۳۹۶.

BP ۲۷۸ /ع۶ ت۴ ۱۳۹۸

تذکرة الاولياء/ عطار (فريدالدين محمد بن ابراهيم نيشابوري)؛ مقدمه، تصحيح و تعليقات محمدرضا شفيعي کدکني.- تهران: سخن، ‎۱۳۹۸.

PN ۱۹۹۵ /ص۲ ت۶ ۱۳۹۸

تصوير، سينما، اجتماع/ روبرت صافاريان.- تهران: نشر مرکز، ‎۱۳۹۸.

PIR ۴۷۶۵ /ع۲ ت۷ ۱۳۹۸

تفسير موضوعي قرآن کريم ناصر خسرو/ حبيب‌الله عباسي، فرزاد بالو.- تهران: زوار، ‎۱۳۹۸.

PIR ۷۹۵۳ /خ۶۷ ت۸ ۱۳۹۳

تماشا/ محمد رحيم اخوت.- تهران: کندوکاو، ‎۱۳۹۳.

PN ۴۹ /م۳ ج۵ ۱۳۹۷

جستارهايي درباره فلسفه و ادبيات/ کريم مجتهدي.- تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ‎۱۳۹۷.

DSR ۶۳ /ب۹ ج۵ ۱۳۹۷

جستاري چند در فرهنگ ايران/ مهرداد بهار.- تهران: آگاه، ‎۱۳۹۷.

NX ۶۵ /م۳ ج۹ ۱۳۹۸

جنون گردآوري هنر معاصر در باب مجموعه و مجموعه داري/ گردآوري [و ترجمه] مقالات زير نظر مريم مجد؛ مترجمان گلي امامي، سهراب مهدوي، مريم مجد؛ پيش گفتار بهزاد حاتم.- تهران: مؤسسه فرهنگي پژوهشي چاپ و نشر نظر، ‎۱۳۹۸.

PR ۵۰۲ /الف۹ چ۸ ۱۳۹۷

چگونه شعر بخوانيم/ تري ايگلتون؛ ترجمه‌ي پيمان چهرازي.- تهران: نشر آگه، ‎۱۳۹۷.

PIR ۸۲۲۳ /هـ۲۴۵ ح۲ ۱۳۹۷

حاج آخوند/ نوشته سيد عطاءالله مهاجراني.- تهران: اميد ايرانيان، ‎۱۳۹۷.

PIR ۸۱۹۲ /ل۲۵ خ۹ ۱۳۹۶

خواب و بيدار/ فريده گلبو.- تهران: معين، ‎۱۳۹۶.

PZ ۱ /س۴  خ۹ ۱۳۹۷

خوشه‌هاي طلايي (۵۶ داستان از برندگان نوبل)/ ترجمه و تدوين مصطفي سروش.- تهران: جامي، ‎۱۳۹۷.

PN ۳۳۵۵ /ب۹ د۲ ۱۳۹۸

داستان نويسي: نگارش و نقد/ [نويسنده] آماندا بولتر؛ [ترجمه ي] انيسا رئوفي.- تهران: نشر هنوز، ‎۱۳۹۸.

PIR ۸۲۰۳ /ج۲۲ د۴ ۱۳۹۷

در اين تيمارخانه/ جواد مجابي.- تهران: ققنوس، ‎۱۳۹۷.

PIR ۸۵ /الف۳ د۴ ۱۳۹۷

درآمدي بر تاريخ داستاني ايران پيش از اسلام/ ندا اخوان اقدم.- تهران: فرهنگستان هنر، موسسه تاليف، ترجمه و نشر آثار هنري "متن"؛ پژوهشکده هنر، ‎۱۳۹۷.

PIR ۸۲۰۳ /ج۲۲ د۴ ۱۳۹۷

دروازه/ جواد مجابي.- تهران: نشر ثالث، ‎۱۳۹۷.

PN ۱۵۵۱ /م۷ د۹ ۱۳۹۷الف

ديالوگ: هنر کنش کلامي براي کتاب، تئاتر، سينما و تلويزيون/ رابرت مک کي؛ مترجم ابراهيم راهنشين.- تهران: ساقي، ‎۱۳۹۷.

PN ۳۳۵۵ /م۹ ر۲ ۱۳۹۵

راهنماي رمان نويسي: به ضميمه واژه‌نامه اصطلاحات ادبيات داستاني/ جمال ميرصادقي.- تهران: سخن، ‎۱۳۹۵.

PIR ۴۴۹۵ /ي۷ ز۸ ۱۳۹۶

ز گفتار دهقان...: شاهنامه فردوسي به نظم و نثر/ تأليف اقبال يغمايي.- تهران: توس، ‎۱۳۹۶.

P ۱۶۵ /ک۴ ز۲ ۱۳۹۸

زبان شناسي شناختي/ ويليام کرافت، آلن کروز؛ ترجمه‌ي جهانشاه ميرزابيگي.- تهران: آگاه، ‎۱۳۹۸.

P ۱۶۵ /ل۹ ز۲ ۱۳۹۷

زبان شناسي شناختي: يک مقدمه/ ديويد لي؛ ترجمه‌ي جهانشاه ميرزابيگي.- تهران: آگاه، ‎۱۳۹۷.

ML ۴۱۰ /ف۳ آ۵ ۱۳۹۷

زير گنبد مينا: گزيده مقاله‌ها، سخنراني‌ها، گفتگوها، اظهار نظرها و گزارش‌هاي خبري/ فرهاد فخرالديني.- تهران: معين، ‎۱۳۹۷.

BP ۸۸/۹ /ف۴ س۲ ۱۳۹۶

ساختار نمايشي قصه هاي قرآن/ حسين فرخي.- تهران: سوره مهر (حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي)، ‎۱۳۹۶.

JC ۴۹ /ن۶ س۹ ۱۳۹۷

سياست‌نامه/ خواجه نظام‌الملک توسي؛ ويرايش متن جعفر مدرس صادقي.- تهران: نشر مرکز، ‎۱۳۹۷.

PN ۱۹۹۷/۸۵  /پ۹ س۹ ۱۳۹۶

سينماي اقتباسي و ادبيات کلاسيک فارسي با تأکيد بر تعامل انواع ادبي و گونه هاي سينمايي/ عليرضا پورشبانان.- تهران: سوره مهر (حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي)، ‎۱۳۹۶-.

PN ۱۹۹۳/۵ /الف۹ ف۹ ۱۳۹۵

سينماي ملي ايران: رويکردي مردم شناختي - ارتباطي/ ابراهيم فياض، عبدالله بيچرانلو.- تهران: سوره مهر (حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي)، ‎۱۳۹۵.

PIR ۸۲۲۳ /هـ۴۹۵۵۶ ش۲ ۱۳۹۵

شاقلوس: پژوهشي در عقايد المردمان/ اميد مهدي‌نژاد.- تهران: کتاب قاف، ‎۱۳۹۵.

N ۷۲/۵ /ش۲ ۱۳۹۸

شاهکار هنري چيست؟/ هانس بلتينگ... [و ديگران]؛ مترجمان مهشيد نونهالي ... [و ديگران].- تهران: مؤسسه فرهنگي پژوهشي چاپ و نشر نظر، ‎۱۳۹۸.

PIR ۴۴۹۰ ۱۳۹۳

شاهنامه/ ابوالقاسم فردوسي؛ پيرايش جلال خالقي مطلق.- تهران: سخن، ‎۱۳۹۳.

PIR ۵۲۹۷ /ز۸ ش۴ ۱۳۹۷

شرح ديوان شمس تبريزي مولانا جلال‌الدين محمد بلخي رومي/ کريم زماني.- تهران: نشر قطره؛ شکوه دانش، ‎۱۳۹۷-.

PN ۱۹۹۴ /هـ۲ ش۵ ۱۳۹۷

شش کارگردان اروپايي/ پيتر هارکورت؛ ترجمه پريسا فتوحي.- تهران: ناهيد، ‎۱۳۹۷.

NC ۸۲۵ /ص۹ ر۶ ۱۳۹۷

شمايل نگاري صور نجومي در آثار هنر اسلامي/ گردآورنده طاهر رضازاده؛ مترجمان طاهر رضازاده، مريم خسروشاهي.- تهران: فرهنگستان هنر، موسسه تاليف، ترجمه و نشر و آثار هنري "متن"، ‎۱۳۹۷.

N ۳۵۲ /ل۲ ش۹ ۱۳۹۷

شناخت هنر کودکان براي آموزش بهتر/ بتي لارک - هورويتز، هيلدا پرزنت لوييز، مارک لوکا؛ ترجمه ي فرشته صاحب قلم، مهري عرب (مرزبان).- تهران: مؤسسه فرهنگي پژوهشي چاپ و نشر نظر، ‎۱۳۹۷.

PIR ۸۳۳۱ /و۷۵ ي۸۸  ۱۳۹۷

شناختنامه ابراهيم يونسي/ اميد ورزنده، سيد شجاع ني‌نوا.- تهران: نگاه، ‎۱۳۹۷.

PIR ۸۳۵۸ /ل۲۱۳ ش۹ ۱۳۹۶

شهادت‌نامه عاشقان: کليات اشعار انقلاب فارسي از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۴/ سروده ولي‌اله کلامي زنجاني.- تهران: سوره مهر (حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي)، ‎۱۳۹۶.

PIR ۸۲۱۱ /س۲ ع۵ ۱۳۹۷

عشق و چيزهاي ديگر/ مصطفي مستور.- تهران: نشر چشمه، ‎۱۳۹۷.

PIR ۵۳۰۵ /ب۸ ع۸ ۱۳۹۷

عکس مهرويان، خيال عارفان (مفهوم شناسي خيال در آراي مولانا): همراه با  شمس خيال مولانا/ حسن بلخاري قهي.- [ويراست‎۲] با تجديدنظر و اضافات.- تهران: فرهنگستان هنر، موسسه تاليف، ترجمه و نشر و آثار هنري "متن"، ‎۱۳۹۷.

PIR ۸۱۸۴ /ز۲۲ ي۸۷ ۱۳۹۵

فرزانه فرزند فردوسي: ارجنامه‌ي ميرجلال‌الدين کزازي/ به کوشش و خواستاري ناصر گلستان فر، ابراهيم رحيمي زنگنه.- تهران: معين، ‎۱۳۹۵.

DSR ۱۶۲۹ /ح۹۳۷ آ۳ ۱۳۹۷

فرنگيس: خاطرات فرنگيس حيدرپور/ نويسنده مهناز فتاحي.- تهران: سوره مهر (حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي)، ‎۱۳۹۷.

PIR ۲۹۵۴ /م۸ ف۴ ۱۳۹۶

فرهنگ فارسي بر اساس متون معاصر/ حمزه مؤمني‌زاده.- تهران: نشر ژرف، ‎۱۳۹۶.

BP ۱۹۸/۶ /ر۴۶ م۸ ۱۳۹۶

فقه رسانه در اسلام/ خليل منصوري.- قم: جامعة المصطفي (ص) العالمية، مرکز بين‌المللي ترجمه و نشر المصطفي (ص)، ‎۱۴۳۸ق=‎۱۳۹۶.

PIR ۸۱۶۹ /ي۶۲ ف۹ ۱۳۹۵

فيضا له/ ناصر فيض.- تهران: کتاب قاف، ‎۱۳۹۵.

PN ۱۹۹۶ /د۲  ف۹ ۱۳۹۶

فيلم نامه نويسي در ده روز: چگونه در ده روز يک فيلم نامه بنويسيم؟/ درين دانلي، ترويس دانلي؛ ترجمه‌ي اميرحسين فاضلي مقدم.- تهران: کتاب کوله پشتي، ‎۱۳۹۶.

PIR ۸۲۰۳ /ر۲۸ ق۲ ۱۳۹۸

قاشق چاي خوري/ هوشنگ مرادي کرماني.- تهران: معين، ‎۱۳۹۸.

PIR ۸۲۰۳ /ج۲۴۲۱ ق۲ ۱۳۹۶

قال و مقال عالمي: مجموعه جستارها و گفتارها/ تأليف فتح‌الله مجتبايي؛  به کوشش مهران افشاري، شهريار شاهين دژي.- تهران: سخن، ‎۱۳۹۶.

BP ۲۸۸  /پ۹ ق۹ ۱۳۹۶

قوت دل و نوش جان/ نصرالله پورجوادي.- تهران: فرهنگ نشر نو؛ نشر آسيم، ‎۱۳۹۷.

PIR ۵۲۳۲  /س۲ ک۲ ۱۳۹۷

کتاب شمس تبريز/ مهدي سالاري نسب.- تهران: نشر ني، ‎۱۳۹۷.

PN ۱۹۰۲ /م۸ ک۸ ۱۳۹۷

کمدي، تراژدي و دين: درآمدي بر خرد شاد در برابر روان تراژيک/ جان مورل؛ ترجمه‌ي البرز حيدرپور.- تهران: نشر مرکز، ‎۱۳۹۷.

PIR ۴۰۵۳ /گ۷ ن۲ ۱۳۹۰

گفتگومندي در ادبيات و هنر: مجموعه مقالات/ به کوشش بهمن نامورمطلق، منيژه کنگراني.- تهران: سخن، ‎۱۳۹۰.

PIR ۳۹۸۹ /ت۷ گ۹ ۱۳۹۷

گونه شناسي و طبقه‌بندي سه ژانر ادبي: ترانه‌ها، متل‌ها و افسانه‌هاي گذر در ادبيات شفاهي ايران/ شکوفه تقي.- تهران: مهر ويستا، ‎۱۳۹۷.

P ۱۶۵ /ل۲ م۲ ۱۳۹۷

مباني دستور شناختي/ رونالد لانگاکر؛ ترجمه‌ي جهانشاه ميرزابيگي.- تهران: آگاه، ‎۱۳۹۷.

PIR ۸۲۲۳ /و۵۲۵ آ۱۶ ۱۳۹۶

مجموعه اشعار حافظ موسوي.- تهران: نگاه، ‎۱۳۹۶.

PIR ۴۰۸۶ /ذ۸ م۳ ۱۳۹۷

مجموعه خيال: برگزيده غزليات چهل و شش شاعر از بابا فغاني شيرازي تا صفاءالحق همداني/ گزينش و ويرايش عليرضا ذکاوتي قراگزلو.- تهران: فرهنگ نشر نو؛ نشر آسيم، ‎۱۳۹۷.

PIR ۳۲۰۷ /هـ۸ ۱۳۹۵

مجموعه مقالات سومين همايش بين‌المللي زبان‌ها و گويش‌هاي ايراني (گذشته و حال)/ به کوشش محمود جعفري دهقي، شيما جعفري دهقي.- تهران: مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامي، مرکز پژوهشهاي ايراني و اسلامي، ‎۱۳۹۷.

PN ۳۴۹۱ /ر۹ م۳ ۱۳۹۷

مجموعه ميزگردهاي نقد ادبيات داستاني/ به کوشش و ويراسته محمدرضا سرشار.- قم: کتابستان معرفت، ‎۱۳۹۷.

PIR ۷۹۶۳ /ص۸۷ م۶ ۱۳۹۷

معرکه خون و عشق/ مريم بصيري.- قم: انتشارات شهيد کاظمي، ‎۱۳۹۷.

PIR ۷۹۹۴ /ف۵۵ آ۱۴ ۱۳۹۸

مقالات احمد تفضلي/ گردآورنده ژاله آموزگار.- تهران: توس، ‎۱۳۹۸.

PIR ۷۹۵۳ /م۸۲۶۷  آ۱۴ ۱۳۹۷

مقالاتي در باب تاريخ، ادب و فرهنگ ايران/ محمود اميدسالار.- تهران: انتشارات دکتر محمود افشار؛ سخن، ‎۱۳۹۷.

PIR ۴۴۹۷ /خ۲ خ۲ ۱۳۹۷

مقايسه آداب تشکيل خانواده در شاهنامه فردوسي با متون کهن/ نويسنده مريم خادم ازغدي.- تهران: زوار، ‎۱۳۹۷.

P ۱۶۵ /الف۸ م۷ ۱۳۹۷

مقدمه‌اي بر زبان شناسي شناختي/ فردريش اونگرر، هانس يورگ اشميت؛ ترجمه‌ي جهانشاه ميرزابيگي.- ويراست ‎۲.- تهران: آگاه، ‎۱۳۹۷.

PIR ۴۰۰۹ /م۸ الف۳ ۱۳۹۱

مهاجرت در ادبيات و هنر: مجموعه مقالات/ به کوشش شيده احمدزاده.- تهران: سخن، ‎۱۳۹۱.

PIR ۸۳۳۵ /هـ۳۷ ن۲ ۱۳۹۷

نان داغ، کباب داغ: روايت‌هايي مضحک از دربار سلاطين قاجار/ رضا بهرام‌پور.- تهران: نشر قطره، ‎۱۳۹۷.

PN ۱۵۹۰ /ج۹ آ۵ ۱۳۹۸

نظريه براي مطالعات پرفورمنس: راهنماي دانشجويان/ فيليپ اسلاندر؛ مترجمان شهاب پازوکي، مجيد پروانه‌پور.- تهران: فرهنگستان هنر، موسسه تاليف، ترجمه و نشر آثار هنري "متن"؛ پژوهشکده هنر، ‎۱۳۹۸.

PN ۸۱ /پ۲ ن۶ ۱۳۹۷

نظريه و نقد ادبي: درسنامه‌اي ميان رشته‌اي/ حسين پاينده.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني، ‎۱۳۹۷.

PIR ۳۳۵۶ /آ۷ ن۸ ۱۳۹۴

نگاهي تحليلي به علم بيان/ حسين آقاحسيني، محبوبه همتيان.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني، ‎۱۳۹۴.

PN ۱۸۹ /و۲ هـ۸ ۱۳۹۶

همه چيز درباره نويسندگي خلاق: هر آنچه بايد درباره نگارش رمان، داستان کوتاه، فيلمنامه، سفرنامه، نمايشنامه، شعر، مقاله و ... بدانيد/ نوشته کرول وايتلي، چارلي شولمن؛ ترجمه مهدي غبرايي.- تهران: سوره مهر (حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي)، ‎۱۳۹۶.

PG ۳۰۹۷  /هـ۹ ۱۳۹۵

هنرمند ديوانه و داستان‌هاي ديگر از نويسندگان روس/ ايوان بونين ... [و ديگران]؛ گزينش و ترجمه قاسم صنعوي.- تهران: دوستان، ‎۱۳۹۵.

N ۷۳۴۰ /د۹ هـ۹ ۱۳۹۷

هنرهاي زيباي چين/ گروه نويسندگان دنگ فوشينگ، هوانگ لن؛ ترجمه نسرين دستان.- تهران: فرهنگستان هنر، موسسه تاليف، ترجمه و نشر آثار هنري "متن"؛ پژوهشکده هنر، ‎۱۳۹۷.

PIR ۸۲۰۳ /ر۲۸ ي۷ ۱۳۹۶

هوشنگ دوم: گفت و گو با هوشنگ مرادي کرماني/ کريم فيضي.- ويراست ‎۲.- تهران: معين، ‎۱۳۹۶.

PIR ۸۳۳۹ /ل۱۳۴۳ و۶ ۱۳۹۷

وضعيت بي عاري/ حامد جلالي.- تهران: شهرستان ادب؛ مدرسه رمان، ‎۱۳۹۷.لینک کوتاه :
https://eshragh.ir/p=315


اخبار مرتبط


دیدگاهی وجود ندارد !