• سید خلیل حسینی

معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه در راهپیمایی یوم الله قدس

Eshragh

[gallery ids="eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAxOVwvMDZcL0lNR18xOTcxLXNjYWxlZC5qcGciLCJ0aXRsZSI6IklNR18xOTcxIiwiY2FwdGlvbiI6IiIsImFsdCI6IiIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiIn0=,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAxOVwvMDZcL0lNR18xODMyLXNjYWxlZC5qcGciLCJ0aXRsZSI6IklNR18xODMyIiwiY2FwdGlvbiI6IiIsImFsdCI6IiIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiIn0=,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAxOVwvMDZcL0lNR18xODUzLXNjYWxlZC5qcGciLCJ0aXRsZSI6IklNR18xODUzIiwiY2FwdGlvbiI6IiIsImFsdCI6IiIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiIn0=,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAxOVwvMDZcL0lNR18xODYzLXNjYWxlZC5qcGciLCJ0aXRsZSI6IklNR18xODYzIiwiY2FwdGlvbiI6IiIsImFsdCI6IiIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiIn0=,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAxOVwvMDZcL0lNR18xODkxLXNjYWxlZC5qcGciLCJ0aXRsZSI6IklNR18xODkxIiwiY2FwdGlvbiI6IiIsImFsdCI6IiIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiIn0=,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAxOVwvMDZcL0lNR18xOTEyLXNjYWxlZC5qcGciLCJ0aXRsZSI6IklNR18xOTEyIiwiY2FwdGlvbiI6IiIsImFsdCI6IiIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiIn0=,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAxOVwvMDZcL0lNR18xOTI0LXNjYWxlZC5qcGciLCJ0aXRsZSI6IklNR18xOTI0IiwiY2FwdGlvbiI6IiIsImFsdCI6IiIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiIn0=,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAxOVwvMDZcL0lNR18xOTMwLXNjYWxlZC5qcGciLCJ0aXRsZSI6IklNR18xOTMwIiwiY2FwdGlvbiI6IiIsImFsdCI6IiIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiIn0=,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAxOVwvMDZcL0lNR18xOTM1LXNjYWxlZC5qcGciLCJ0aXRsZSI6IklNR18xOTM1IiwiY2FwdGlvbiI6IiIsImFsdCI6IiIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiIn0=,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAxOVwvMDZcL0lNR18xOTM2LXNjYWxlZC5qcGciLCJ0aXRsZSI6IklNR18xOTM2IiwiY2FwdGlvbiI6IiIsImFsdCI6IiIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiIn0=,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAxOVwvMDZcL0lNR18xOTU0LTEtc2NhbGVkLmpwZyIsInRpdGxlIjoiSU1HXzE5NTQgKDEpIiwiY2FwdGlvbiI6IiIsImFsdCI6IiIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiIn0=,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAxOVwvMDZcL0lNR18xOTU0LXNjYWxlZC5qcGciLCJ0aXRsZSI6IklNR18xOTU0IiwiY2FwdGlvbiI6IiIsImFsdCI6IiIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiIn0="]


لینک کوتاه :
https://eshragh.ir/p=567


اخبار مرتبط


دیدگاهی وجود ندارد !