• سید خلیل حسینی

نشست شورای راهبری فناوری ،معاونت فضای مجازی هنر ورسانه

Eshragh

[gallery ids="eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMDNcL3Bob3RvXzIwMjEtMDMtMTdfMDgtMDMtMzIuanBnIiwidGl0bGUiOiJwaG90b18yMDIxLTAzLTE3XzA4LTAzLTMyIiwiY2FwdGlvbiI6IiIsImFsdCI6IiIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiIn0=,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMDNcL3Bob3RvXzIwMjEtMDMtMTdfMDgtMDMtNDguanBnIiwidGl0bGUiOiJwaG90b18yMDIxLTAzLTE3XzA4LTAzLTQ4IiwiY2FwdGlvbiI6IiIsImFsdCI6IiIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiIn0=,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMDNcL3Bob3RvXzIwMjEtMDMtMTdfMDgtMDMtNDEuanBnIiwidGl0bGUiOiJwaG90b18yMDIxLTAzLTE3XzA4LTAzLTQxIiwiY2FwdGlvbiI6IiIsImFsdCI6IiIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiIn0=,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMDNcL3Bob3RvXzIwMjEtMDMtMTdfMDgtMDMtMzcuanBnIiwidGl0bGUiOiJwaG90b18yMDIxLTAzLTE3XzA4LTAzLTM3IiwiY2FwdGlvbiI6IiIsImFsdCI6IiIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiIn0=,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMDNcL3Bob3RvXzIwMjEtMDMtMTdfMDgtMDQtMDMuanBnIiwidGl0bGUiOiJwaG90b18yMDIxLTAzLTE3XzA4LTA0LTAzIiwiY2FwdGlvbiI6IiIsImFsdCI6IiIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiIn0=,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMDNcL3Bob3RvXzIwMjEtMDMtMTdfMDgtMDMtMTUuanBnIiwidGl0bGUiOiJwaG90b18yMDIxLTAzLTE3XzA4LTAzLTE1IiwiY2FwdGlvbiI6IiIsImFsdCI6IiIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiIn0=,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMDNcL3Bob3RvXzIwMjEtMDMtMTdfMDgtMDMtNTIuanBnIiwidGl0bGUiOiJwaG90b18yMDIxLTAzLTE3XzA4LTAzLTUyIiwiY2FwdGlvbiI6IiIsImFsdCI6IiIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiIn0="]


لینک کوتاه :
https://eshragh.ir/p=6762


اخبار مرتبط


دیدگاهی وجود ندارد !