• سید خلیل حسینی

آیین کتابخوانی و نشست «پرتره قهرمان در رمان» مورخ 26 دی ماه 98

Eshragh

[gallery bgs_gallery_title="آیین کتابخوانی و نشست «پرتره قهرمان در رمان» مورخ ۲۶ دی ماه ۹۸" ids="eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMFwvMDFcL0lNR181NjAwLXNjYWxlZC5qcGciLCJ0aXRsZSI6IklNR181NjAwIiwiY2FwdGlvbiI6IiIsImFsdCI6IiIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiIn0=,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMFwvMDFcL0lNR181NTkzLXNjYWxlZC5qcGciLCJ0aXRsZSI6IklNR181NTkzIiwiY2FwdGlvbiI6IiIsImFsdCI6IiIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiIn0=,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMFwvMDFcL0lNR181NTc1LXNjYWxlZC5qcGciLCJ0aXRsZSI6IklNR181NTc1IiwiY2FwdGlvbiI6IiIsImFsdCI6IiIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiIn0=,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMFwvMDFcL0lNR181NTU5LXNjYWxlZC5qcGciLCJ0aXRsZSI6IklNR181NTU5IiwiY2FwdGlvbiI6IiIsImFsdCI6IiIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiIn0=,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMFwvMDFcL0lNR181NTQ3LXNjYWxlZC5qcGciLCJ0aXRsZSI6IklNR181NTQ3IiwiY2FwdGlvbiI6IiIsImFsdCI6IiIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiIn0=,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMFwvMDFcL0lNR181NTM1LXNjYWxlZC5qcGciLCJ0aXRsZSI6IklNR181NTM1IiwiY2FwdGlvbiI6IiIsImFsdCI6IiIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiIn0=,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMFwvMDFcL0lNR181NTMxLXNjYWxlZC5qcGciLCJ0aXRsZSI6IklNR181NTMxIiwiY2FwdGlvbiI6IiIsImFsdCI6IiIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiIn0=,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMFwvMDFcL0lNR181NTE5LXNjYWxlZC5qcGciLCJ0aXRsZSI6IklNR181NTE5IiwiY2FwdGlvbiI6IiIsImFsdCI6IiIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiIn0=,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMFwvMDFcL0lNR181NTI5LXNjYWxlZC5qcGciLCJ0aXRsZSI6IklNR181NTI5IiwiY2FwdGlvbiI6IiIsImFsdCI6IiIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiIn0=,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMFwvMDFcL0lNR181NTA4LXNjYWxlZC5qcGciLCJ0aXRsZSI6Ilx1MDYyMlx1MDZjY1x1MDZjY1x1MDY0NiBcdTA2YTlcdTA2MmFcdTA2MjdcdTA2MjhcdTA2MmVcdTA2NDhcdTA2MjdcdTA2NDZcdTA2Y2MgXHUwNjQ4IFx1MDY0Nlx1MDYzNFx1MDYzM1x1MDYyYSBcdTAwYWJcdTA2N2VcdTA2MzFcdTA2MmFcdTA2MzFcdTA2NDcgXHUwNjQyXHUwNjQ3XHUwNjMxXHUwNjQ1XHUwNjI3XHUwNjQ2IFx1MDYyZlx1MDYzMSBcdTA2MzFcdTA2NDVcdTA2MjdcdTA2NDZcdTAwYmIgXHUwNjQ1XHUwNjQ4XHUwNjMxXHUwNjJlIDI2IFx1MDYyZlx1MDZjYyBcdTA2NDVcdTA2MjdcdTA2NDcgOTgiLCJjYXB0aW9uIjoiXHUwNjQ1XHUwNjM5XHUwNjI3XHUwNjQ4XHUwNjQ2XHUwNjJhIFx1MDY0MVx1MDYzNlx1MDYyN1x1MDZjYyBcdTA2NDVcdTA2MmNcdTA2MjdcdTA2MzJcdTA2Y2MgXHUwNjBjIFx1MDY0N1x1MDY0Nlx1MDYzMSBcdTA2NDggXHUwNjMxXHUwNjMzXHUwNjI3XHUwNjQ2XHUwNjQ3ICIsImFsdCI6Ilx1MDYyMlx1MDZjY1x1MDZjY1x1MDY0NiBcdTA2YTlcdTA2MmFcdTA2MjdcdTA2MjhcdTA2MmVcdTA2NDhcdTA2MjdcdTA2NDZcdTA2Y2MgXHUwNjQ4IFx1MDY0Nlx1MDYzNFx1MDYzM1x1MDYyYSBcdTAwYWJcdTA2N2VcdTA2MzFcdTA2MmFcdTA2MzFcdTA2NDcgXHUwNjQyXHUwNjQ3XHUwNjMxXHUwNjQ1XHUwNjI3XHUwNjQ2IFx1MDYyZlx1MDYzMSBcdTA2MzFcdTA2NDVcdTA2MjdcdTA2NDZcdTAwYmIgXHUwNjQ1XHUwNjQ4XHUwNjMxXHUwNjJlIDI2IFx1MDYyZlx1MDZjYyBcdTA2NDVcdTA2MjdcdTA2NDcgOTgiLCJkZXNjcmlwdGlvbiI6Ilx1MDYyN1x1MDYzNFx1MDYzMVx1MDYyN1x1MDY0MiJ9"]


لینک کوتاه :
https://eshragh.ir/p=1176


اخبار مرتبط


دیدگاهی وجود ندارد !