• سید خلیل حسینی

نشست مشترک معاونت منابع انسانی وپشتیبانی ومعاونت فضای مجازی،هنرورسانه

Eshragh

[gallery ids="eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMDNcL0lNR185NjMzLXNjYWxlZC5qcGciLCJ0aXRsZSI6IklNR185NjMzIiwiY2FwdGlvbiI6IiIsImFsdCI6IiIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiIn0=,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMDNcL0lNR185NjM0LXNjYWxlZC5qcGciLCJ0aXRsZSI6IklNR185NjM0IiwiY2FwdGlvbiI6IiIsImFsdCI6IiIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiIn0=,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMDNcL0lNR185NjMxLXNjYWxlZC5qcGciLCJ0aXRsZSI6IklNR185NjMxIiwiY2FwdGlvbiI6IiIsImFsdCI6IiIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiIn0=,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMDNcL0lNR185NjMyLXNjYWxlZC5qcGciLCJ0aXRsZSI6IklNR185NjMyIiwiY2FwdGlvbiI6IiIsImFsdCI6IiIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiIn0=,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMDNcL0lNR185NjI3LXNjYWxlZC5qcGciLCJ0aXRsZSI6IklNR185NjI3IiwiY2FwdGlvbiI6IiIsImFsdCI6IiIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiIn0=,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMDNcL0lNR185NjI4LXNjYWxlZC5qcGciLCJ0aXRsZSI6IklNR185NjI4IiwiY2FwdGlvbiI6IiIsImFsdCI6IiIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiIn0=,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMDNcL0lNR185NjI2LXNjYWxlZC5qcGciLCJ0aXRsZSI6IklNR185NjI2IiwiY2FwdGlvbiI6IiIsImFsdCI6IiIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiIn0=,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMDNcL0lNR185NjM3LXNjYWxlZC5qcGciLCJ0aXRsZSI6IklNR185NjM3IiwiY2FwdGlvbiI6IiIsImFsdCI6IiIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiIn0="]


لینک کوتاه :
https://eshragh.ir/p=6552


اخبار مرتبط


دیدگاهی وجود ندارد !