• سید خلیل حسینی

ضرورت آموختن سواد فضای مجازی

Eshragh

تعامل آگاهانه ، هدفمند و نتیجه بخش با فضای مجازی نیازمند دانش و آگاهی است تا از این محیط پیشرفته مطلوب ترین استفاده را ببریم آنچه ضرورت داشتن سواد فضای مجازی را الزامی می کند این است که اگر علم تعامل با این محیط را نداشته باشید استفاده ما از فضای مجازی نادرست و ناآگاهانه خواهد بود و نتیجه استفاده نادرست و ناآگاهانه از یک فناوری تاثیر گذار سبب خواهد شد از ابعاد مختلف هم فرد و هم جامعه آسیب ببینند از این نظر هر فرد ، نهاد و جامعه ای همسو با برنامه ریزی در حوزه های مختلف باید مقوله سواد فضای مجازی را مورد توجه و اهمیت قرار دهد تا سیستم تعاملی استانداردی در فضای مجازی شکل بگیرد امری بدیهی خواهد بود که غفلت از این اصل اساسی همسویی با پیشرفت و تکنولوژی پیامدهای ناگواری خواهد داشت و فرد و جامعه را دچار بحران اساسی اجتماعی ، تربیتی ، آموزشی ، امنیتی ، فرهنگی … خواهد کرد . هر اندازه که نگاه و نگرش ما به فضای مجازی و اولویت های تعاملی در این محیط رشدیافته و مبنایی سواد محور داشته باشد سالم تر و نتیجه بخش تر از خدمات و امکانات فضای مجازی استفاده خواهیم کرد و از آسیب های آن مصون خواهیم ماند . فناوری های مختلف سبب تحولات اساسی در ساختار و شیوه خدمات ، ارتباطات و امکانات می شوند لذا کسب دانش برای همسویی با پیشرفت جهانی امری الزامی است داشته های فکری و آگاهی هایی که پیرامون مطالب در حوزه های مختلف داریم باید متناسب با روند تحول رشد یابند تا بتوانیم همسو و همسطح پیشرفت متحول شویم و از مزایای دنیای هوشمند بهره ببریم فضای مجازی محصول تحولات در فناوری است محیطی که نیازمند یادگیری اصولی آن هستیم تا از امکانات مفید آن بهره مند باشیم و از آسیب های آن در امان لذا سواد فضای مجازی هم ضرورت است که باید آموخته شود و هم امتیاز است که در صورت داشتن سواد مجازی می توانیم از این امتیاز و امکانات بهره مند شویم . فضای مجازی یقین و باور جدید نیست بلکه یک امکان ، فناوری ، ویژگی و بهره مندی جدید است که در راستای تحولات و پیشرفت دانش انسانی شکل گرفته است لذا به جای پذیرش محض و بدون آگاهی این فناوری آن را محصول دنیای جدید بدانیم که نیازمند یادگیری آن هستیم تا از مصرف کننده به استفاده کننده فضای مجازی تبدیل شویم به جای اینکه فضای مجازی نیروی غالب بر نگرش و رفتار ما شود ما این ابزار را آگاهانه به خدمت بگیرم تا هم فناوری به شیوه ای سالم و سازنده شکل گیرد و هم شیوه استفاده و زندگی با فضای مجازی ما ساختار استانداردی داشته باشد آنچه که تعامل ما با فضای مجازی را تعاملی موفق ، سالم و نتیجه بخش خواهد کرد داشتن سواد فضای مجازی است سوادی که توانایی ، فهم و دانش ما را تربیت کرده و از ما کاربری هوشمند می سازد که می داند فضای مجازی چیست و چگونه باید از آن استفاده کند . افراد و جامعه ای که به اهمیت سواد فضای مجازی آگاه باشند و منطبق با استانداردهای فضای مجازی عمل کنند افراد و جامعه ای با سواد فضای مجازی خواهند بود که می توانند زندگی مجازی زیبایی داشته باشند آنچه که هدف سواد فضای مجازی است.


لینک کوتاه :
https://eshragh.ir/p=5481


اخبار مرتبط


دیدگاهی وجود ندارد !